İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Faturaların Gerçeği Yansıtıp Yansıtmadığının Açık Ve Somut Bir Şekilde Ortaya Konulması Gerektiği

Düzenlenen vergi tekniği raporuna göre şirket hakkında birtakım olumsuzluklar bulunmakla birlikte davacıya fatura düzenlediği dönemde faal olması ve aksi yönde bir tespit de bulunmaması, salt şirket ortaklarına ve beyana ilişkin olumsuzluklara yönelik tespitlerin anılan şirketin ilgili dönemde düzenlediği tüm faturaların sahte olduğunu göstermeye yeterli olmadığı, davacı adına düzenlenen faturaların sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olduğu hususunun açık ve somut bir şekilde ortaya konulamaması durumunda, anılan şirketten alınan faturaların sahte olduğundan bahisle yapılan vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi tarhiyatında yasal isabet bulunmadığı hk.
Danıştay 9. Dairesi, Tarih : 27.03.2017, Esas No : 2015/4461, Karar No : 2017/3285

**********

Düzenlenen Faturalar Yönünden Yapılan Tespitlerin Faturaların Sahte Olduğunu İspatlamak İçin Yeterli Olmaması

Vergilendirme işlemi yapılırken, Kanuna uygun olarak biçimlendirilen muamelelerin bu biçimselliğinin ötesine geçilerek, muamelenin tarafları arasında oluşan maddi ve hukuki ilişkinin gerçek mahiyetinin araştırılması gerektiği, davacıya fatura düzenlendiği dönemde faaliyette olup olmadığına ilişkin bir yoklamanın mevcut olmaması, faturanın düzenlendiği dönemde beyannamelerini vermeye devam etmesi ve düzenlenen faturalar yönünden yapılan tespitlerin, bu faturaların sahte olduğunu ispatlamak için yeterli olmaması ve inceleme raporunda sahte fatura düzenlediği konusunda başkaca bir tespit yapılmadığının anlaşılması halinde, davayı reddeden Vergi Mahkemesi kararının anılan firmadan alınan faturalar nedeniyle salınan vergi ziyaı cezalı katma değer vergisine ilişkin hüküm fıkrasında yasal isabet bulunmadığı hk.
Danıştay 9. Dairesi, Tarih : 23.02.2017, Esas No : 2014/8155, Karar No : 2017/2067

*********

Faturaların Gerçeği Yansıtmadığının Vergi İnceleme Raporunda Ortaya Konulması Gerektiği

Alınan faturaların sahte olduğu yolunda düzenlenen vergi inceleme raporuna dayanılarak re’sen tarh edilen KDV ve kesilen vergi ziyaı cezasına ilişkin olarak, fatura alınan mükellefler hakkında düzenlenen vergi tekniği raporlarında yer alan tespitlerin değerlendirilmesinden, davacıya fatura düzenleyen şirketler hakkında davacıya fatura düzenlendiği dönemde gerçek ticari faaliyetlerinin olmadığı ve sahte fatura düzenlediğine dair somut herhangi bir tespit yapılmadığı ve davacı şirket hakkında düzenlenen vergi inceleme raporuna ek tutanakta fatura bedellerinin banka kanalıyla ödendiği tespitine yer verilmesine karşın, vergi inceleme elemanınca bu husus hakkında herhangi bir eleştiri ve araştırma yapılmadığı görüldüğünden, davayı reddeden vergi mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.
Danıştay 9. Dairesi, Tarih : 22.03.2017, Esas No : 2014/9301, Karar No : 2017/3099

Yorumlar kapatıldı.