İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Kurumlar Vergisi nedir ve nasıl hesaplanır?

Kurumlar vergisi kurum kazançları üzerinden alınan vergidir. Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanır.

Kurumlar Vergisi oranları nelerdir?

Kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerinden %22 oranında alınacaktır.

Kurumlar Vergisi Beyannamesi

Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmi beşinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine, yani kurumun kanuni veya iş merkezinin bulunduğu yerin vergi dairesine, verilir.

Her mükellef vergiye tabi kazancının tamamı için bir beyanname verir. Yani mükelleflerin şubeleri, ajansları, alım-satım büro ve mağazaları, imalâthaneleri veya kendilerine bağlı diğer işyerleri için, bunların bağımsız muhasebeleri ve ayrılmış sermayeleri olsa dahi ayrı beyanname verilmez.

Verginin Ödenmesi

Kurumlar vergisi, beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar ödenir. Beyannamenin verildiği ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar ödenir. Ayrıca anlaşmalı bankalar ile de ödeme yapılabilir.

Kurumlar Vergisi Hesaplama

Kurumlar Vergisi Mükellefleri de gerçek usulde vergilendirilen tüm mükellefler gibi ilgili dönem sonunda tahakkuk edecek olan kurumlar vergisine mahsuben her üç ayda bir olmak üzere yılda dört kez geçici vergi ödemekle yükümlüdürler. Kurumlar vergisi mükellefleri, üçer aylık dönemler itibariyle belirlenen net kazançları baz alınarak hesaplanan geçici vergi matrahı üzerinden %22 oranında peşin vergi öderler. Geçici vergi dönemlerinde ödenen vergiler, ilgili mali yıl sonunda tahakkuk edecek olan ve 30 Nisan tarihine kadar ödenmesi gereken kurumlar vergisi tutarından peşin ödenen vergiler adı altında düşülür. Ocak –Mart aylarını kapsayan I. geçici vergi dönemine ait beyannameler 1-17 Mayıs, Nisan – Haziran ayları kapsayan II geçici vergi dönemine ait beyannameler 1 – 17 Ağustos, Temmuz – Eylül aylarını kapsayan III. geçici vergi dönemine ait beyannameler – 17 Kasım, Ekim – Aralık aylarını kapsayan IV geçici vergi dönemine ait beyannameler de 1- 17 Şubat tarihleri arasında iletilir ve taahhüt eden vergiler ödenir. Tatil günlerine denk gelen tarihler için izleyen iş günü esas alınır.

Kurumlar vergisi hesaplanırken mükellefin ilgili hesap dönemi içinde elde ettiği net karına kanunen kabul edilmeyen giderler eklenerek Kurumlar vergisi matrahı belirlenir. Kurumlar Vergisi Matrahı kurumlar vergisine esas olan tutardır. Kurumlar vergisi matrahının %22’si ilgili dönemin kurumlar vergisi olarak beyan edilir.

Kanunla tanınan kurumlar vergisi istisnalarıdan yararlanan kurumlar istisna tutarlarını kurumlar vergisi matrahından düşerler. Ayrıca ilgili hesap dönemi içinde peşin ödenen geçici vergiler ve son beş yıla ait geçmiş yıl zararları da kurumlar vergisi matrahından mahsup edilir.

 

Yorumlar kapatıldı.