İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Faturaların Gerçeği Yansıtıp Yansıtmadığının Somut Olarak Ortaya Konulması Gerektiği

Mükellefin yapılan yoklamalarda işyerinde faal olması ve emtiasının mevcut olması, şube işyerinde yapılan satışların gerçek olduğunun belirtilmesi karşısında düzenlediği faturaların sahte olduğu somut olarak kanıtlanamadığından bu mükelleften alınan faturalar nedeniyle davacı adına salınan vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinde ve davayı reddeden vergi mahkemesi kararında isabet bulunmadığı hk.
Danıştay 9. Daire, Tarih : 18.03.2019, Esas No : 2016/8747, Karar No : 2019/953

İstemin Konusu: Vergi Mahkemesinin kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Dava Konusu İstem: Davacı adına, Selçuk Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün … vergi numaralı mükellefi (İ.T.), Kazan Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün … vergi numaralı mükellefi (A) Madeni Yağları ve Pet. Ür. Oto. İnş. Taah. Nak. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti, Meram Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün … vergi numaralı mükellefi (C.Y.) ve Söke Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün … vergi numaralı mükellefi (S-Ş) Petrol Ür. Nak. Tic. Ltd. Şti.’nden aldığı faturaların sahte olduğu yolunda düzenlenen vergi inceleme raporuna dayanılarak 2009/Mart, Mayıs-Eylül, Kasım, Aralık dönemleri için re’sen tarh edilen katma değer vergisi ve kesilen üç kat vergi ziyaı cezasının kaldırılması istenilmektedir.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti: (İ.T) hakkındaki 23.03.2012 tarih ve (…) sayılı, (A) Madeni Yağları ve Pet. Ür. Oto. İnş. Taah. Nak. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkındaki 12.04.2013 tarih ve (…)sayılı, (C.Y) hakkındaki 28.09.2011 tarih ve (…) sayılı ve (S-Ş) Petrol Ür. Nak. Tic. Ltd. Şti. hakkındaki 01.11.2012 tarih ve (…) sayılı vergi tekniği raporlarında yer alan tespitlerin değerlendirilmesinden, hiçbir ticari faaliyeti olmamasına rağmen yüksek tutarda katma değer vergisi beyannameleri verildiği, işçisi, aracı, sermayesi, deposu bulunmayan, bu kadar yüksek tutarlı iş hacmine ulaşacak organizasyon yapısına sahip olmayan, alışlarını sahte faturalarla belgelendiren mükellefler tarafından düzenlenen faturaların, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belgeler olduğu sonucuna varıldığından davanın reddine karar verilmiştir.

Temyiz Edenin İddiaları: Faturaların gerçek bir emtia ve hizmet alımına dayandığı, fatura aldığı firmalar hakkında düzenlenen vergi tekniği raporlarının tebliğ edilmediği iddialarıyla kararın bozulması istenilmektedir.

Karar: Davacı adına (İ.T.), (A) Madeni Yağlar, ve Pet. Ür. Oto. İnş. Taah. Nak. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti., (C.Y.) ve (S-Ş) Petrol Ür. Nak. Tic. Ltd. Şti’den aldığı faturaların sahte olduğundan bahisle ilgili dönemde verdiği katma değer vergisi beyanlarında yer alan indirilecek katma değer vergisi dikkate alınmak suretiyle düzenlenen 28.10.2014 tarih ve (…) sayılı vergi inceleme raporuna dayanılarak 2009/Mart, Mayıs-Eylül, Kasım, Aralık dönemleri için re’sen tarh edilen katma değer vergisi ve kesilen üç kat vergi zıya cezasının kaldırılması istenilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29. maddesinde, mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirebilecekleri hükme bağlanmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 3/B maddesinde, vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğu, vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin yemin hariç her türlü delille ispatlanabileceği ve iktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması halinde ispat külfetinin bunu iddia eden tarafa ait olduğu belirtilmiştir.

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan bozma sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Vergi Mahkemesi kararının, (İ.T.) ile (A) Madeni Yağları ve Pet. Ür. Oto. İnş. Taah. Nak. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nden alınan faturalar nedeniyle salınan vergi ziyaı cezalı katma değer vergisine ilişkin hüküm fıkrası usul ve hukuka uygun olup, davacı tarafından ileri sürülen temyiz nedenleri kararın belirtilen hüküm fıkrasının bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

Vergi Mahkemesi kararının, (C.Y.) ve (S-Ş) Petrol Ür. Nak. Tic. Ltd. Şti.’den alınan faturalar nedeniyle salınan cezalı katma değer vergisine ilişkin hüküm fıkrasına yönelik davacı tarafından ileri sürülen temyiz iddialarının incelenmesine gelince;

Yukarıda metni verilen madde hükümlerinin değerlendirilmesinden, yükümlülerin mal alışları nedeniyle yüklendiği katma değer vergilerinin, indirim ve iade konusu yapılabilmesi için faturaların gerçek bir mal alım satımı karşılığı düzenlenmesi gerekmektedir.

Vergilendirme işlemi yapılırken, Kanun’a uygun olarak biçimlendirilen muamelelerin bu biçimselliğinin ötesine geçilerek, muamelenin tarafları arasında oluşan maddi ve hukuki ilişkinin gerçek mahiyetinin araştırılması gerekmektedir. Kanun, gerçek mahiyetin ortaya çıkarılmasında yemin hariç her türlü delile izin vermiştir. Bu deliller, tarafların ikrarı, vergiyi doğuran olayla ilişkisi doğal ve açık bulunan tanık ifadesi, muamelenin taraflarının ekonomik ve ticari konumları, işyerlerinin durumu, arandığında bulunup bulunamamasına ilişkin tespitler olabilir.

Gerçekleşmemiş teslim ve hizmetler dolayısıyla katma değer vergisi ve bunun sonucu olarak da bir vergi indirimi söz konusu olamayacağından, vergi indirimine dayanak teşkil eden faturaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı ortaya konulmalıdır.

(C.Y.) hakkında düzenlenen 28.09.2011 tarih ve (…) sayılı vergi tekniği raporunda; şahsın petrol ürünlerinin ve inşaat malzemelerinin toptan ticareti ve sıhhi, tesisat ve çeşme tamiratı faaliyetine 24.02.2009 tarihinde başladığı, 26.02.2009 ve 16.09.2009 tarihinde yapılan yoklamada faaliyetine devam ettiği, verdiği dilekçeyle 10.10.2009 tarihi itibariyle mükellefiyetinin terkinini talep ettiği halde 19.10.2009 tarihindeki dilekçesiyle işi bırakma niyetinden vazgeçtiğini bildirerek faaliyetinin devamı için gerekli kaydın yapılmasını talep ettiği, bunun üzerine vergi dairesi müdürlüğünce 09.11.2009 tarihinde yeniden yoklama yapılarak, şahsın faaliyetine devam ettiği, sıhhi tesisat malzemesi. 10 numara madeni yağ satışı ve inşaat taahhüt işi yaptığının tespit edildiği, verilen 12.10.2010 tarihli dilekçe ile adresini değiştirdiğini bildirmesi üzerine mükellefin yeni işyeri adresinde 15.10.2010 tarihinde yapılan yoklamada; işyerinin faal durumda olduğu, inşaat malzemeleri (boya, ısı yalıtımı vs.), doğalgaz malzemeleri, kalorifer ve sıhhi tesisat malzemelerinin satışının yapıldığı, bir kısım emtiaların bulunduğunun tespit edildiği, 2009 ve 2010 yıllarına ilişkin defterlerini tasdik ettirdiği, 2009 ve 2010 yıllarına ilişkin gelir vergisi, bazı dönemlere ilişkin geçici vergi ve muhtasar beyannameleri ile katma değer vergisi beyannamelerini verdiği tespitleri yer almaktadır.

(S-Ş) Petrol Ür. Nak. Tic. Ltd. Şti. hakkında düzenlenen 13.11.2012 tarih ve (…) sayılı vergi tekniği raporunda; akaryakıt ve madeni yağ ticareti ile uğraşmak üzere 06.04.2009 tarihinde mükellefiyet tesis ettirdiği, 09.04.2009 tarihinde yapılan yoklamada; iş yeri mülkiyetinin (…) Petrol Tic. Ltd. Şti.’ne ait olduğu, şirketin belirtilen iş yerinde akaryakıt istasyonu işletmeciliği, LPG satışı ve market işletmeciliği yapacağı, söz konusu iş yerinde öteden beri şirket müdür (S.Ş.)’nin şube iş yeri olarak akaryakıt istasyon işletmeciliği yaptığı, çalışan işçisi olmadığı hususları şirket müdür ve ortağı (S.Ş.) nezdinde tespit edildiği, şube işyerinde yapılan 08.10.2010, 23.02.2011 tarihli yoklamalarda; şirketin söz konusu adreste faaliyetinin bulunduğunun ve faal pompalardan motorin ve otogaz satışı yapıldığının tespit edildiği ve aynı adreste 13.01.2012 tarihinde yapılan yoklama ise, işyerinde 04.10.2011 tarihinden itibaren başka bir mükellefin faaliyet gösterdiğinin tespit edildiği, diğer şube işyerinde yapılan 08.10.2010, 26.12.2010. 24.07.2011, 28.09.2011 tarihlerinde yapılan yoklamalarda; şirketin faaliyetinin bulunduğunun ve faal pompalardan motorin ve otogaz satışı yapıldığının tespit edildiği, aynı adreste 24.01.2012 tarihinde yapılan yoklama ise; akaryakıt istasyonunda ticari faaliyetin olmadığının, 2011 yılının Eylül ayından itibaren şirketin akaryakıt alışının olmadığının, benzin ve tankların boş olduğunun, akaryakıt istasyonunda bir tanesi LPG olmak üzere dört adet pompa olduğu, LPG pompasında bir adet diğer pompalarda altışar adet olmak üzere on dokuz adet tabancanın olduğu ve işletmedeki demirbaş ve pompaları bekleyen bir adet çalışanının bulunduğunun tespit edildiği, 2009, 2010 ve 2011 yılı defterlerinin tasdik ettirildiği, 2009 yılı için 6111 sayılı Yasa uyarınca matrah artırımında bulunduğu, hakkında olumsuz tespit bulunan firmalardan mal alışlarının olduğu, İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından 02.06.2011 tarihinde yapılan aramalarda elli bir mükellefe ait defter ve belgelerin içerisinde şirkete ait bir cilt faturanın ele geçirildiği, şube adresinde yapılan satışlarının gerçeği yansıttığı tespitlerine yer verilmiştir.

Yukarıdaki tespitlerin değerlendirilmesinden, (C.Y.)’ın yapılan yoklamalarda işyerinde faal olması ve emtiasının mevcut olması, (S-Ş) Petrol Ür. Nak. Tic. Ltd. Şti’nin yapılan yoklamalarda işyerinin faal olması, şube işyerinde yapılan satışların gerçek olduğunun belirtilmesi ve davacının aldığı emtianın şube işyerinden temin edilmediği yönünde bir tespite yer verilmemiş olması karşısında adı geçen mükelleflerin düzenlediği faturaların sahte olduğu somut olarak kanıtlanamadığından davacı adına bu mükelleflerden alınan faturalar nedeniyle salınan vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinde ve davayı bu kısım yönünden reddeden vergi mahkemesi kararında isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle; davacı temyiz isteminin kısmen kabulüne, kısmen reddine, Vergi Mahkemesinin kararının; (İ.T.), (A) Madeni Yağları ve Pet. Ür. Oto. İnş.Taah.Nak. İth.İhr. San. ve Ltd. Şti.’den alınan faturalar nedeniyle tarh edilen vergi ziyaı cezalı katma değer vergisine ilişkin hüküm fıkrasının onanmasına, (C.Y.) ve (S-Ş) Petrol Ür. Nak. Tic. Ltd. Şti’den alınan faturalar nedeniyle tarh edilen vergi ziyaı cezalı katma değer vergisine ilişkin hüküm fıkrasının bozulmasına, temyiz isteminde bulunan davacıdan 492 sayılı Kanun’a bağlı 3 sayılı Tarife uyarınca onanan kısım üzerinden hesaplanacak ilam harcının alınmasına, 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oyçokluğuyla karar verildi.

Yorumlar kapatıldı.