İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Mali müşavir kimdir ve ne iş yapar?

Stajı, uzmanlığı derken neredeyse bir doktor kadar uzun süre eğitim alan, hukukun birçok alanına hakim mali müşavirler tam olarak ne yapar?

Mali müşavirler üniversitelerin genellikle işletme, iktisat, maliye ve kamu yönetimi gibi bölümlerinden mezun olur. Stajlarını tamamlayıp bakanlığın yaptığı sınavda başarılı olduktan sonra, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun hükümlerine göre meslek icrası hakkı kazanırlar. Bu hakkı kazanan mali müşavirler Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) unvanını alır. Meslekte 10 seneyi doldurup girdiği sınavda başarılı olan SMMM’ler Yeminli Mali Müşavir (YMM) unvanını alıp görev ve sorumluluk alanlarını genişletebilir.

Mali müşavirler, işletmelerin muhasebeyle ilgili faaliyetlerinin düzgün bir şekilde işlemesini sağlamak, bu faaliyetlerin mevzuatlara uygunluğunu denetleyip değerlendirmek ve gerektiğinde işletme ile resmi mercilere tarafsız bir şekilde sunmakla sorumludur. Aynı zamanda, işletmelerin finansal denetleme kurumlarıyla ilişkilerinin sağlıklı şekilde ilerlemesine de yardım ederler. Mali müşavirlerin yaptığı işi üst düzey muhasebecilik olarak da tanımlayabiliriz.

Mesleğini etkin biçimde sürdürmek ve çalıştığı firmayı her zaman doğru yönlendirmek isteyen mali müşavirlerin mevzuatlardaki gelişmeleri günlük olarak takip etmesi gerekir. Bunun yanında, sayılarla arası iyi olan, analitik düşünebilen, ayrıntıcı, ikna kabiliyeti yüksek ve başarılı insan ilişkilerine sahip mali müşavirler mesleklerinde daha hızlı yükselebilir.

SMMM mesleğinin konusu

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 2. maddesinin (A) fıkrasına göre aşağıdaki işleri bir iş yerine bağlı olmadan yapan mali müşavirlere Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) denir:

 • Gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin mevzuat hükümlerine göre defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek,
 • Bu işletmelerin muhasebe sistemlerini kurup geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini yapmak ya da bu konularda müşavirlik desteği vermek,
 • Aynı konularda, belgeye dayalı inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.

YMM mesleğinin konusu

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 2. maddesinin (B) fıkrasına göre aşağıdaki işleri yapan mali müşavirlere Yeminli Mali Müşavir (YMM) denir:

 • Gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin muhasebe sistemlerini kurup geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini yapmak ya da bu konularda müşavirlik desteği vermek,
 • Aynı konularda, belgeye dayalı inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.
 • Gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin tasdik işlerini yapmaktır.

YMM’ler, SMMM’lerden farklı olarak;

 • Muhasebe ile ilgili defter tutamazlar,
 • Muhasebe bürosu açamazlar,
 • Muhasebe bürolarına ortak olamazlar.

 Mali müşavirlerin genel görevleri

 • Defter tutmak: İşletmenin gelir ve giderlerini ilgili defterlere kaydetmek (işletme defteri, serbest meslek kazanç defteri vb.).
 • Beyanname düzenlemek: İşletmenin beyan etmekle yükümlü olduğu KDV, kurumlar vergisi gibi tüm beyannameleri düzenlemek ve imzalamak. Bordro hizmeti veriyorsa, SGK beyanlarını da düzenlemek.
 • Tahkim ve bilirkişilik yapmak: Vergi, fon, gecikme faizi ve cezalarla ilgili anlaşmazlık halinde kişi ve kuruluşlar adına vergi daireleri ile uzlaşmak, özel kurumların Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) ile ilişkilerini düzenlemek. Şirketlerin ortaklık ve tasfiye işlemlerini yerine getirmek. Vergi İdare Mahkemeleri ve adli yargıda sermaye artırımı ve bankalara sunulan bilançoların incelenmesi gibi konularda bilirkişilik yapmak
 • Altyapı desteği vermek: İşletmelerin muhasebe sistemlerini kurup geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamalarıyla ilgili işlerini gerçekleştirmek. Hesap planları ile muhasebe programı raporlarını hazırlamak. Ayrıca tüm bu konularda danışmanlık yapmak.
 • Denetim yapmak: Talep edildiğinde belgelere dayalı olarak inceleme ve denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda görüş bildirmek ve rapor düzenlemek.

Yorumlar kapatıldı.