İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

SMMM - Fatih ÇOLAK

İncelemeye İbraz Edilmeyen Defter Ve Belgelerin Mahkemeye İbrazı

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu’nun 08.02.2019 tarihli kararı uyarınca, incelemeye ibraz edilmeyen defter ve belgelerin, istenmesi halinde ibraz edilebileceğinin gerek dava dilekçesinde gerek temyiz aşamasında ileri…

Anonim Şirket Ortağı Adına Ödeme Emri Düzenlenemeyeceği

Anonim şirketin mal varlığından kısmen veya tamamen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan borçlarından dolayı hissedarı adına “hissedar” sıfatıyla ödeme emri düzenlenemeyeceği hk. Danıştay 7.…

Uzlaşılan vergi ziyaı cezasının tekerrüre esas alınabileceği

Uzlaşma, cezanın miktarını değiştiren bir müessese olup, uzlaşma nedeniyle fiilin hiç doğmadığı veya ortadan kalktığı kabul edilemeyeceğinden, uzlaşılan vergi ziyaı cezasının tekerrüre esas alınabileceği hk.…

Vergi ziyaı ve usulsüzlük suçunun birlikte işlenmesi

Cezayı gerektiren tek bir fiil ile vergi ziyaı ve usulsüzlük suçunun birlikte işlenmesi halinde vergi ziyaı cezası ile Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355. maddesine istinaden…

Tivari Aracın Haczi

Ticari faaliyetin devamı için kaçınılmaz olan araç haczedildikten sonra faaliyetin devamı mümkün olmadığından davacının mükellefiyet kaydının geçmişe dönük silinmesi isteminin kabul edilmemesi hukuka aykırıdır. Danıştay…